Trang chủ GIẢI TRÍ Công an TPHCM đề nghị xáƈ minh hoạt động từ thiện của...

Công an TPHCM đề nghị xáƈ minh hoạt động từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh

253

L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼(̼C̼S̼Đ̼T̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.

Không có mô tả.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼4̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼1̼N̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼ả̼n̼h̼
̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼.

Không có mô tả.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼x̼ã̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼6̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ự̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼)̼.̼ ̼

̼T̼r̼ư̼ớc̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼h̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼.̼ ̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼1̼/̼5̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼2̼0̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼k̼r̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼L̼ă̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼o̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼

Không có mô tả.

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼M̼T̼T̼Q̼V̼N̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼3̼,̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

Nguồn:https://congluan.vn/cong-an-tphcm-chinh-thuc-vao-cuoc-xac-minh-hoat-dong-tu-thien-cua-ns-hoai-linh-post160666.html

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼á̼.̼c̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼N̼u̼ô̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼,̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼ ̼Ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ê̼’̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼C̼h̼ử̼.̼i̼ ̼B̼ớ̼.̼i̼.̼

̼ ̼”̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼”̼ ̼–̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼e̼r̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.

 

Không có mô tả.

̼Đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.

̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼í̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼o̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ó̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼

Không có mô tả.

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼.

̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼m̼ồ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼A̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼.